Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Ādolfs Alunāns (1848 – 1912) – latviešu teātra dibinātājs, dramaturgs, aktieris un režisors. Jelgavā atrodas vienīgais latviešu teātra tēvam veltītais muzejs.
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums

APSTIPRINA
G.Grase

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore

05.01.2015.

 

 

ĀDOLFA ALUNĀNA MEMORIĀLĀ MUZEJA

N O L I K U M S

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN TIESISKAIS STATUSS

1.1. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs ( turpmāk Ā.Alunāna MM) ir Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāle.

1.2. Ā.Alunāna MM adrese ir Filozofu iela 3, Jelgava, Latvijas Republika.

1.3. Ā.Alunāna MM filiāles vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no tā Ģ.Eliasa Jelgavas VMM direktore, tā amata pienākumi noteikti amata aprakstā.

1.4. Filiāles vadītājs ir muzejā darbojošos Krājuma komisijas sastāvā.

 

II. Ā.ALUNĀNA MM  MISIJA, DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

2.1. Muzeja misija ir – „Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā tagad un nākotnē”.


2.2.  Muzeja darbības virzieni

2.2.1. Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu.

2.2.2. Nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību.

2.2.3. Pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā.

2.2.4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.

2.2.5. Uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā. Alunāns.

 

2.3. Muzejs savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas:

2.3.1. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo Ā. Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un attīstību, Jelgavas pilsētas un Jelgavas un Ozolnieku novada teātru darbību,

2.3.2. Veido pastāvīgās muzeja ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes,

2.3.3. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

 

III Ā.ALUNĀNA MM  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3. Ā. Alunāna MM ir tiesības:

3.1. Savas kompetences ietvaros veikt zinātniski pētniecisko darbu, sagatavot izziņas, sniegt konsultācijas, rekomendācijas, sniegt atzinumus par citu institūciju pētījumiem novada teātru vēsturē,

3.2. Rīkot seminārus, zinātniskās konferences un citus pasākumus, uzstāties tajos ar referātiem vai lekcijām, publicēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus,

3.3. Noteiktā kārtībā iesniegt Ģ.Eliasa Jelgavas VMM administrācijai priekšlikumus par filiāles attīstības galvenajiem virzieniem un citiem specifiskiem jautājumiem filiāles darba uzlabošanai.

4. Ā. Alunāna MM ir pienākums:

4.1. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu, LR Muzeju likumu, šo nolikumu,

4.2. Sniegt pārskatu un un nodrošināt nepieciešamo informāciju Ģ.Eliasa Jelgavas VMM, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļai,

4.3. Ievietot informāciju par filiāles darbību Latvijas Kultūras kartē.

 

 

Sagatavoja:

Ā.Alunāna MM vadītāja  M.Matisa

28.12.2014.